ກຸ່ມປະສານງານຫຼາຍອົງການ

ໃນວັນທີ 8 ພະຈິກ 2017, ມະຕິຮ່ວມກັນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະລົງນາມໂດຍຜູ້ບໍລິຫານເຂດ Snohomish ທ່ານ Dave Somers, Sheriff Ty Trenary, ສະພາເຂດ Snohomish ແລະສະພາບໍລິຫານເຂດສຸຂະພາບ Snohomish. ໂດຍການເຮັດດັ່ງນັ້ນ, ສີ່ຫນ່ວຍງານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢືນຢັນຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຂົາເພື່ອຢຸດການລະບາດຂອງ opioid ໃນ Snohomish County ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ການປະສານງານແລະການຮ່ວມມື.

ເບິ່ງການແກ້ໄຂຮ່ວມກັນ

ຜູ້ບໍລິຫານ Somers ຍັງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພະແນກຄຸ້ມຄອງສຸກເສີນຂອງຄາວຕີ້ Snohomish ເປີດໃຊ້ບາງສ່ວນຂອງສູນປະສານງານສຸກເສີນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຄວາມພະຍາຍາມນີ້. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ແມ່ນການປະກາດພາວະສຸກເສີນຢ່າງເປັນທາງການ, ຕາມປົກກະຕິທີ່ໃຊ້ໃນຍາມເກີດໄພພິບັດທໍາມະຊາດ, ຄໍາສັ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ສະຫນອງຊັບພະຍາກອນພະນັກງານເພີ່ມເຕີມເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະສານງານແລະການສື່ສານທີ່ດີຂຶ້ນໃນທົ່ວຫຼາຍເຂດປົກຄອງ, ອົງການຂອງລັດຖະບານແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ. ຫຼາຍອົງການ ແລະລັດຖະບານໃນຄາວຕີ້ Snohomish ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາເຖິງຕອນນັ້ນ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມການປະສານງານຫຼາຍອົງການການຕອບສະໜອງ Opioid (MAC).

ເບິ່ງຄໍາສັ່ງຂອງຜູ້ບໍລິຫານ Somers ຕໍ່ກັບກົມຄຸ້ມຄອງສຸກເສີນ

ກຸ່ມ Opioid Response MAC ໄດ້ພັດທະນາໂຄງຮ່າງການສໍາລັບແຜນ multiagency ສຸມໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ opioid ມີຕໍ່ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ. 7 ເປົ້າໝາຍ​ທີ່​ໄດ້​ຕົກລົງ​ກັນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ:

** ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ opioid ແລະການລ່ວງລະເມີດ;

** ຫຼຸດຜ່ອນການມີ opioids;

** ຫຼຸດຜ່ອນກິດຈະກໍາທາງອາຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ opioids;

** ໃຊ້ຂໍ້ມູນເພື່ອກວດຫາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນ ແລະ ປະຕິບັດ;

** ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊຸມຊົນ;

** ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຕອບສະໜອງຢ່າງທັນການ ແລະ ປະສານງານ; ແລະ

** ຮັບປະກັນຄວາມພ້ອມຂອງຊັບພະຍາກອນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມພະຍາຍາມຕອບສະຫນອງຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິຜົນ.

ຂະນະ​ທີ່​ໄດ້​ກຳນົດ​ຂອບ​ເຂດ ​ແລະ ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ແລ້ວ, ຄະນະ​ນຳ​ຫຼັກ​ແຫຼ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ຈະ​ໄປ​ເຖິງ​ບັນດາ​ອົງການ​ພາກ​ລັດ ​ແລະ ​ເອກະ​ຊົນ​ອື່ນໆ​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ. ແຜນ​ການ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ນີ້​ຍັງ​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ ແຜນຕອບໂຕ້ Opioid Interagency ລັດວໍຊິງຕັນ ແລະ ແຜນ​ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ opioid ຂອງ​ອົງ​ການ​ສຸ​ຂະ​ພາບ North Sound Behavioral Health Plan.

ສະຫຼຸບການເປີດໃຊ້ການຕອບສະໜອງ Opioid – ກຸມພາ 2018