ចែករំលែករឿងរបស់អ្នក។

តើ​អ្នក​ស្ថិត​ក្នុង​ការ​ងើប​ឡើង​វិញ​? តើ​អ្នក​បាន​បាត់​បង់​មនុស្ស​ជា​ទី​ស្រឡាញ់​ដើម្បី​លេប​ថ្នាំ​លើស​កម្រិត​ទេ? តើមាននរណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកកំពុងជួបបញ្ហាការប្រើប្រាស់ថ្នាំអាភៀនទេ? យើងកំពុងស្វែងរកអ្នកស្រុក Snohomish County ដែលមានបំណងចែករំលែករឿងរបស់ពួកគេ ដូច្នេះយើងអាចជួយបញ្ឈប់ការអាម៉ាស់ និងការមាក់ងាយ។ បើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ សូមចែករំលែកឱ្យបានច្រើនតាមដែលអ្នកពេញចិត្ត ចែករំលែកតាមវាលខាងក្រោម។

 

=