10 រឿងដែលត្រូវដឹងអំពីថ្នាំ Opioids

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីថ្នាំអាភៀន

តើថ្នាំអាភៀនជាអ្វី? ហេតុអ្វីបានជាពួកគេមានគ្រោះថ្នាក់? តើអ្នកអាចធ្វើអ្វីដើម្បីការពារការបំពាន?
ស្វែងយល់ថាតើនរណាត្រូវហៅទូរស័ព្ទទៅ និងរបៀបជួយនរណាម្នាក់ដែលជួបបញ្ហាញៀន ក៏ដូចជារបៀបនិយាយជាមួយកូនរបស់អ្នក ឪពុកម្តាយរបស់អ្នក និងអ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នកអំពីថ្នាំអាភៀន។

មាតិកាដែលអាចទាញយកបាន។