មគ្គុទ្ទេសក៍ធនធាន Opioid Pocket និង Rack Card

ឯកសារទាំងអស់ដែលបានភ្ជាប់នៅលើទំព័រនេះគឺជាទម្រង់ឯកសារ PDF ។

មគ្គុទ្ទេសក៍ធនធានហោប៉ៅ

ទាំង​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​រចនា​ដើម្បី​បោះពុម្ព​លើ​ក្រដាស 8.5×11 ពីរ​ជ្រុង​បត់​ចូល​ពាក់​ក​ណ្តា​ល​បញ្ឈរ​ហើយ​បន្ទាប់​មក​បត់​ពាក់​ក​ណ្តា​ល​ម្តង​ទៀត​។

សន្លឹកបៀរ

ភាសាបន្ថែម

មគ្គុទ្ទេសក៍ធនធានហោប៉ៅ

សន្លឹកបៀរ