មគ្គុទ្ទេសក៍ធនធាន Opioid Pocket និង Rack Card

សន្លឹកបៀរ

Opioid Resource Rack - កាត Darrington

Opioid Resource Rack Card - Sky Valley

Opioid Resource Rack Card - ខោនធី Snohomish

កាតធនធាន

ទាំង​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​រចនា​ដើម្បី​បោះពុម្ព​លើ​ក្រដាស 8.5×11 ពីរ​ជ្រុង​បត់​ចូល​ពាក់​ក​ណ្តា​ល​បញ្ឈរ​ហើយ​បន្ទាប់​មក​បត់​ពាក់​ក​ណ្តា​ល​ម្តង​ទៀត​។

កាតធនធាន Opioid - Darrington

កាតធនធាន Opioid - Sky Valley

កាតធនធាន Opioid - ខោនធី Snohomish

ភាសាបន្ថែម