ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ប្រសិនបើអ្នកមានអង្គការដើម្បីបន្ថែមទៅក្នុងបញ្ជីការព្យាបាល ឬជំនួយ សូមផ្ញើអ៊ីមែលទៅធាតុខាងក្រោម opioids@snohd.org:

ឈ្មោះទីភ្នាក់ងារ
អាស័យដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទ និង/ឬគេហទំព័រ
ប្រភេទសេវាកម្មផ្តល់ជូន

ប្រសិនបើអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែង ហើយត្រូវការជំនួយក្នុងការបិទផ្លូវ និងសម្អាត សូមទាក់ទង outreach.SCSO@snoco.org