Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có một tổ chức để thêm vào danh sách Điều trị hoặc Hỗ trợ, vui lòng gửi email các mục sau tới opioids@snohd.org:

Tên cơ quan
Địa chỉ nhà
Số điện thoại và / hoặc Trang web
(Các) loại dịch vụ được cung cấp

Nếu bạn là người vô gia cư và cần giúp đỡ ra đường và dọn dẹp, vui lòng liên hệ outreach.SCSO@snoco.org