ការប្រើប្រាស់ថ្នាំ Opioid Disorder & Opioid Misuse in Snohomish County: បន្ទុកនៃរបាយការណ៍ជំងឺ (ខែធ្នូ 2018 ស្រុក Snohomish Health)

ការសិក្សាថ្មីមួយក៏បានប៉ាន់ប្រមាណថាអ្នកស្រុកចំនួន 10,000 នាក់បានញៀនថ្នាំអាភៀន។

ច្រើនទៀត…