សំណើបណ្តុះបណ្តាល Narcan សម្រាប់អង្គការ

ប្រសិនបើស្ថាប័នរបស់អ្នកចង់បានការបណ្តុះបណ្តាល Narcan សូមបំពេញទម្រង់បែបបទនេះ ហើយនិយោជិតក្នុងក្រុមថ្នាំអាភៀនមកពី Snohomish Health District នឹងទាក់ទងអ្នកដើម្បីកំណត់កាលវិភាគបណ្តុះបណ្តាលរបស់អ្នក។ តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលនេះ អង្គការរបស់អ្នកនឹងទទួលបាននូវការយល់ដឹងអំពីរបៀបដែលថ្នាំអាភៀនមានឥទ្ធិពលលើសហគមន៍របស់យើង អ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីជួយទប់ស្កាត់បញ្ហានៃការប្រើប្រាស់អាភៀន និងរបៀបឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំអាភៀនហួសកម្រិត។

សំណើបណ្តុះបណ្តាល Narcan សម្រាប់អង្គការ
សូមបំពេញទម្រង់បែបបទនេះ ដើម្បីស្នើសុំការបណ្តុះបណ្តាល Narcan សម្រាប់ស្ថាប័នរបស់អ្នក។
នេះជួយយើងកែសម្រួលការបណ្តុះបណ្តាលឱ្យកាន់តែពាក់ព័ន្ធសម្រាប់អ្នក និងការងាររបស់អ្នក។
ទម្រង់​កូនកាត់​គឺ​ជា​កន្លែង​ដែល​អ្នក​សម្រប​សម្រួល​ជា​និម្មិត ហើយ​ក្រុម​អ្នក​ចូលរួម​នៅ​ជាមួយ​គ្នា​ដោយ​ផ្ទាល់​ដោយ​ការ​ចែក​រំលែក​អេក្រង់​ពង្រីក​មួយ។