ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਨਰਕਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਰਕਨ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ Snohomish ਕਾਉਂਟੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਓਪੀਔਡਜ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਓਪੀਔਡਜ਼ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਓਪੀਔਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਓਪੀਔਡ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਨਰਕਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਨਰਕਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰੋ।
ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਬੇਨਤੀਆਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਿਖਲਾਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫਾਰਮੈਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਵਰਚੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਜ਼ੂਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ N/A ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ