វិបត្តិសុខភាពសាធារណៈប៉ះទង្គិចគ្នា៖ ការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនដែលភ្ជាប់ទៅនឹងភាពងាយរងគ្រោះនៃ COVID-19 (9/26/2020 ABC News)

យោងតាមមនុស្សដែលមានបញ្ហាប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនអាចទំនងជាឆ្លងមេរោគ និងស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ការសិក្សាថ្មីៗនេះ ផ្តល់មូលនិធិដោយវិទ្យាស្ថានសុខភាពជាតិ និងបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុង Molecular Psychiatry ។ ជាពិសេស ការសិក្សាបានរកឃើញថា អ្នកដែលមានបញ្ហាការប្រើប្រាស់អាភៀន និងការញៀនថ្នាំជក់ ទំនងជាស្លាប់ដោយសារ COVID-19។ (ច្រើនទៀត…)