ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਲਈ

ਇਨਟੇਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਓਪੀਔਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਓਪੀਔਡ ਸੇਫਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ
WSMA ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਓਪੀਔਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਨੁਸਖ਼ਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
UW ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੁਆਰਾ COPE ਸਿਖਲਾਈਆਂ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਸੰਖੇਪ ਦਖਲ, ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੈਫਰਲ (SBIRT)
ਬਾਲਗ ਡਰੱਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਿਆਰ
ਤੀਬਰ ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਓਪੀਔਡਜ਼ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼