សូមបំពេញទម្រង់បែបបទខាងក្រោម ហើយនិយោជិតក្នុងក្រុមថ្នាំអាភៀននៅមណ្ឌលសុខភាព Snohomish នឹងទាក់ទងអ្នកជាមួយនឹងព័ត៌មានអំពីការបណ្តុះបណ្តាល Narcan បន្ទាប់។

ទម្រង់ការប្រាក់បណ្តុះបណ្តាល Narcan សម្រាប់បុគ្គល