Vui lòng đăng ký nơi đây nếu bạn có thể tham gia khóa đào tạo tại Stilly Valley Health Connections vào ngày 2 tháng 3 từ 2-3 giờ chiều. Nếu bạn không thể tham dự các khóa đào tạo này, vui lòng điền vào mẫu dưới đây và nhấp vào gửi một lần duy nhất. Biểu mẫu sẽ không chuyển hướng bạn đến trang xác nhận, nhưng biểu mẫu sẽ được gửi đến nhân viên của Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận Snohomish. Một nhân viên sẽ liên hệ với bạn để cung cấp thông tin về khóa đào tạo tiếp theo của Narcan.

Biểu mẫu quan tâm đào tạo Narcan cho cá nhân