Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới và một nhân viên trong nhóm opioid tại Snohomish Health District sẽ liên hệ với bạn để cung cấp thông tin về khóa đào tạo Narcan tiếp theo.

Biểu mẫu quan tâm đào tạo Narcan cho cá nhân