Nếu bạn có thể tham dự một khóa đào tạo trực tiếp tại Verdant Health Commission vào 1 tháng 11 lúc 12:00 chiều vui lòng đăng ký nơi đây. Nếu bạn có thể tham dự một khóa đào tạo trực tiếp tại Verdant Health Commission vào 8 tháng 11 lúc 6:00 chiều vui lòng đăng ký nơi đây. Nếu bạn không thể tham gia các khóa đào tạo này, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới và một nhân viên trong nhóm opioids tại Snohomish Health District sẽ liên hệ với bạn để cung cấp thông tin về khóa đào tạo tiếp theo của Narcan.

Biểu mẫu quan tâm đào tạo Narcan cho cá nhân