Grant ng HRSA Rural Communities Opioid Response Program

Noong Hunyo ng 2019, ang Snohomish Health District ay ginawaran ng Rural Communities Opioid Response Program (RCOP) Planning grant mula sa Health Resources and Services Administration (HRSA) sa US Department of Health & Human Services. Ang pangkalahatang layunin ng RCORP ay bawasan ang morbidity at mortality na nauugnay sa substance use disorder (SUD), at opioid use disorder (OUD) sa partikular, sa mga high-risk, rural na komunidad sa buong United States. Ito ay nakakamit sa pamamagitan ng pagpapalakas at pagpapalawak ng mga serbisyo sa pag-iwas, paggamot, at pagbawi ng SUD/OUD upang mapahusay ang kakayahan ng mga residente sa kanayunan na ma-access ang paggamot at lumipat patungo sa paggaling.

Sinuportahan ng parangal na RCORP-Planning ang bagong nabuong Snohomish County Rural Opioid Response Project Consortium, na binubuo ng mga organisasyong naglilingkod sa mga rural na populasyon sa mga komunidad ng Darrington at Sky Valley. Sa tulong ng RCORP-Planning grant, ang grupong ito ng mga dedikadong kasosyo sa komunidad ay gumugol ng maraming oras sa pagpaplano kung paano pinakamahusay na matugunan ang mga pangangailangan ng kanilang mga komunidad upang maiwasan, gamutin at suportahan ang pagbawi para sa mga indibidwal na may SUD at OUD. Nakumpleto ng consortium ang isang detalyadong Community Gaps Analysis, Strategic Plan at Workforce Development Plan upang gabayan ang gawaing ito. Pagkatapos ng mga buwan ng pagpaplano, ang Consortium ay nag-aplay at ginawaran ng RCORP-Implementation grant, simula Setyembre 1, 2020.  

Mga Miyembro ng Consortium sa isang pulong sa Snohomish Health District (Pebrero 2020)

Ang pagpopondo ng RCORP-Implementation ay magbibigay-daan sa Snohomish Health District at sa Consortium na bawasan ang morbidity at mortality na nauugnay sa SUD at OUD sa aming mga rural na komunidad ng Snohomish County. Mangangailangan ito ng sinadyang pagtuon sa pag-iwas sa SUD na nakatuon sa kabataan gamit ang mga estratehiyang nakabatay sa ebidensya; magtrabaho upang maiwasan ang labis na dosis at mga nakakahawang komplikasyon sa mga taong gumagamit ng droga; isang pagtaas sa kapasidad ng komunidad na magbigay ng epektibong paggamot sa SUD/OUD; at isang matatag na sistema ng suporta sa pagbawi. Mangangailangan din ito ng edukasyon sa komunidad tungkol sa pagkagumon, mga isyu sa kalusugan ng isip, at mga opsyon sa paggamot para sa SUD/OUD upang matugunan ang stigma at iba pang mga hadlang na kinakaharap ng mga indibidwal sa pag-access ng mga kritikal na serbisyo. Ang SCROR Project ay tutugon sa mga pangangailangan ng mga indibidwal sa rural na lugar ng serbisyo na nasa panganib para sa, na-diagnose na may, ay nasa paggamot para sa, at/o ay gumaling mula sa OUD. Upang matugunan ang lahat ng kinakailangang aktibidad ng proyekto, at upang matiyak ang malawak at pangmatagalang epekto ng aming mga pagsisikap, makikipag-ugnayan din ang aming proyekto sa mga pamilya at tagapag-alaga ng mga indibidwal na may SUD/OUD, at iba pang miyembro ng komunidad na naninirahan sa mga lugar ng serbisyo sa kanayunan.

Kasalukuyang Mga Miyembro ng SCROR Project Consortium:

 • AIDS Outreach Project/Snohomish County Syringe Exchange Program
 • Lungsod ng Sultan
 • Mga Community Health Center ng Snohomish County
 • Darrington Prevention and Intervention Community Coalition
 • Distrito ng Paaralan ng Darrington
 • EvergreenHealth Monroe
 • Tamang Pagpipilian
 • Monroe Community Coalition
 • Grupong Medikal ng Providence
 • Sea Mar Community Health Center – Monroe Behavioral Health Clinic
 • Kagawaran ng Pamamahala ng Emergency ng Snohomish County
 • Opisina ng Sheriff ng Snohomish County
 • Snohomish Health District
 • Mga Aklatan ng Sno-Isle
 • Sultan School District
 • Bayan ng Darrington

Mga Miyembro ng HRSA Consortium at mga estudyante ng University of Washington MPH sa kanilang pangalawang pagpupulong (Nobyembre 2019)