Form ng Kahilingan sa Narcan ng Paaralan – Snohomish County Health Department

Pagiging karapat-dapat: Ang lahat ng distrito ng paaralan na matatagpuan sa Snohomish County ay maaaring humiling ng isang yunit (dalawang dosis) ng nasal spray Narcan para sa bawat isa sa kanilang middle at high school.

Mga Tagubilin: Mangyaring isama ang lahat ng mga paaralan kung saan mo ipamahagi ang Narcan sa isang kahilingan. Ipapadala sa iyo ang iyong (mga) unit sa address na ibinigay sa form na ito. Kung ang mga kawani sa iyong paaralan ay nangangailangan ng pagsasanay o mga materyal na pang-edukasyon para sa mga mag-aaral, mangyaring ipahiwatig ito sa ibaba. Kung pinangangasiwaan ang isang unit, mangyaring mag-email sa opioids@snohd.org upang iulat ang paggamit at humiling ng kapalit. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin kapag ang iyong unit ay nasa loob ng tatlong buwan mula sa petsa ng pag-expire nito.

Mangyaring makipag-ugnayan sa opioids@snohd.org para sa anumang mga katanungan tungkol sa pamamahagi ng Narcan.

Form ng Kahilingan sa Narcan ng Paaralan - Departamento ng Kalusugan ng Snohomish County