Mẫu yêu cầu Narcan của trường học – Sở Y tế Quận Snohomish

Đủ điều kiện: Tất cả các khu học chánh nằm trong Quận Snohomish có thể yêu cầu một đơn vị (hai liều) xịt mũi Narcan cho mỗi trường trung học cơ sở và trung học phổ thông của họ.

Hướng dẫn: Vui lòng bao gồm tất cả các trường mà bạn sẽ phân phối Narcan trong một yêu cầu. Bạn sẽ được gửi (các) đơn vị của bạn đến địa chỉ được cung cấp trên biểu mẫu này. Nếu nhân viên tại trường của bạn cần đào tạo hoặc tài liệu giáo dục cho học sinh, vui lòng cho biết thông tin này bên dưới. Nếu một thiết bị được quản lý, vui lòng gửi email tới opioids@snohd.org để báo cáo việc sử dụng và yêu cầu thay thế. Vui lòng liên hệ với chúng tôi khi đơn vị của bạn trong vòng ba tháng kể từ ngày hết hạn.

Vui lòng liên hệ opioids@snohd.org nếu có bất kỳ câu hỏi nào về phân phối Narcan.

Mẫu yêu cầu Narcan của trường - Sở Y tế Quận Snohomish