Bài thuyết trình cộng đồng

Bài thuyết trình Không phải Trong Nhà của Chúng ta này đã xảy ra hầu như vào ngày 18/5/21 với Stilly Valley Health Connections

Dưới đây là các liên kết đến các bộ bài trượt đã được trình bày cho các nhóm cộng đồng khác nhau ở Hạt Snohomish.

Không có trong nhà của tôi: Cách nói chuyện với con bạn về thuốc phiện - Tháng 1 năm 2019
Gánh nặng của Opioid ở Hạt Snohomish  - Tháng 1 năm 2019
Kratom: Nó là gì và tại sao nó là một mối quan tâm - Tháng 12 năm 2018
Sử dụng chất gây nghiện tại nơi làm việc: Người sử dụng lao động đóng vai trò như thế nào trong phản ứng với thuốc phiện - Tháng 10 năm 2018
Nhóm MAC về Phản ứng với Thuốc phiện của Hạt Snohomish - Cuộc họp của Thị trưởng Hạt Snohomish - Tháng 9 năm 2018