Dành cho các nhà giáo dục

Tìm kiếm Narcan cho trường học của bạn? Điền vào cái này mẫu yêu cầu.

Dưới đây là các tài nguyên có sẵn để trợ giúp về chương trình giảng dạy và kế hoạch bài học xung quanh việc sử dụng opioid và các rối loạn do sử dụng chất gây nghiện, cũng như thông tin bạn có thể chia sẻ với cha mẹ và người chăm sóc.

Kế hoạch bài học và công cụ tìm kiếm hoạt động của Viện quốc gia về lạm dụng ma túy
Phòng chống hoạt động
Sự thật về ma túy
Sức khỏe trẻ em trong lớp học
Dự án lạm dụng thuốc
Biết! từ Liên minh Hành động Phòng ngừa