Đối với Nơi làm việc & Doanh nghiệp

Dịch thuốc phiện có ảnh hưởng tiêu cực đến nơi làm việc. Trung bình một nhà hàng ở Bang Washington với 20 nhân viên vào năm 2020 có tới $7.845 chi phí hàng năm bổ sung do rối loạn sử dụng chất gây nghiện máy tính chi phí tại Hội đồng An toàn Quốc gia. Vấn đề sức khỏe này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên của bạn hoặc ảnh hưởng đến gia đình và bạn bè của họ. Đến với nhau như một cộng đồng để chống lại đại dịch opioid là rất quan trọng và các doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp đóng một vai trò quan trọng.

Tài nguyên cho Nơi làm việc

Nơi làm việc có thể thực hiện nhiều bước để giúp giảm thiểu tác động của khủng hoảng và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của họ. Hãy xem một số tài nguyên bên dưới để tìm hiểu thêm về các hành động mà doanh nghiệp của bạn có thể thực hiện:

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin để bắt đầu giải quyết đại dịch opioid bằng cách hành động tại nơi làm việc của bạn, đặt hàng một bộ công cụ từ Hội đồng An toàn Quốc gia.

Đối với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến những gì doanh nghiệp và nơi làm việc có thể làm để ngăn ngừa quá liều và nghiện chất dạng thuốc phiện, hãy gửi email opioids@snohd.org.