Hướng dẫn tài nguyên bỏ túi Opioid và thẻ giá

Thẻ giá

Giá tài nguyên opioid – Thẻ Darrington

Thẻ giá tài nguyên opioid – Sky Valley

Thẻ giá tài nguyên opioid – Quận Snohomish

Thẻ tài nguyên

Chúng được thiết kế để in trên giấy 8,5×11, hai mặt, gấp đôi theo chiều dọc và sau đó gấp đôi lại.

Thẻ tài nguyên opioid – Darrington

Thẻ tài nguyên opioid – Sky Valley

Thẻ nguồn lực thuốc phiện – Quận Snohomish

Ngôn ngữ bổ sung