ລາຍງານການໃຊ້ Narcan/ Naloxone

ລາຍງານການໃຊ້ Narcan/ Naloxone
ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມໃຫ້ສຸດຄວາມສາມາດຂອງທ່ານເມື່ອ naloxone ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້.
=