រាយការណ៍អំពីការប្រើប្រាស់ Narcan/Naloxone

រាយការណ៍អំពីការប្រើប្រាស់ Narcan/Naloxone
សូមបំពេញទម្រង់បែបបទឱ្យអស់ពីសមត្ថភាព នៅពេលដែល naloxone ត្រូវបានប្រើប្រាស់។
=