Iulat ang Paggamit ng Narcan/ Naloxone

Iulat ang Paggamit ng Narcan/ Naloxone
Mangyaring kumpletuhin ang form sa abot ng iyong makakaya kapag ginamit ang naloxone.
=