Báo cáo việc sử dụng Narcan / Naloxone

Báo cáo việc sử dụng Narcan / Naloxone
Vui lòng hoàn thành biểu mẫu với khả năng tốt nhất của bạn khi naloxone đã được sử dụng.
=